ocena ogólna - EDUKACJA

Sytuacja Gminy Jaworze na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Wskazać należy na bardzo dobrą pozycję edukacji w Jaworzu w porównaniu do gmin w grupie porównawczej.
W analizowanym okresie nastąpiły korzystne zmiany w gminie w zakresie liczebności oddziałów w szkołach czy wskaźnika efektywności zatrudniania nauczycieli. W 2022 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. Wyżej wymienione wskaźniki potwierdzają zatem dobrą organizację systemu nauczania. Współczynnik skolaryzacji brutto w Gminie Jaworze na tle porównywalnych gmin znajduje się na bardzo sprzyjającym poziomie, wynoszącym prawie 106% (liczone jako średnia z lat 2020-2022). W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2022 r., a przy tym jednocześnie wysokie pokrycie subwencyjnych wydatków oświatowych uzyskiwaną na ten cel subwencją oświatową, która wzrosła do poziomu 11.258,59 zł (wyliczone jako średnia dla lat 2020-2022). Należy wskazać, że pod względem wskaźnika pokrycia subwencyjnych wydatków oświatowych subwencją, sytuacja Gminy Jaworze na tle jednostek należących do grupy porównawczej oceniona została jako sprzyjająca.

Wskaźniki w obszarze EDUKACJA