DEMOGRAFIA

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na koniec 2022 r.

7 292 

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na koniec 2022 r.

7 049  

251

Zameldowania na 

pobyt stały

224

Wymeldowania 

pobytu stałego

44

Liczba 

urodzeń

63

Liczba 

zgonów

W 2022 r. liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Gminie Jaworze uległa niewielkiej zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten spowodowany jest nieznacznie wyższą liczbą zameldowań na pobyt stały od liczby wymeldowań z pobytu stałego. Przyrost naturalny w 2022 r. poprawił się i wyniósł -2,7 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców.  Liczba urodzeń zmalała o 9, a liczba zgonów o 38 względem roku 2021.

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat

*dynamika zmian liczby mieszkańców dotyczy mieszkańców zameldowanych na pobyt stały