OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA

Sytuacja Gminy Jaworze na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej w Gminie Jaworze w 2022 r. nastąpiła korzystna zmiana w zakresie struktury demograficznej mieszkańców, mierzona m.in. wskaźnikiem zastępowalności pokoleń na rynku pracy czy mieszkańcami w wieku poprodukcyjnym. Wskazać należy najwyższe dochody z PIT na mieszkańca w stosunku do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Na poziomie zbliżonym do średniej kształtuje się wskaźnik przyrostu naturalnego. Pomimo większości wskaźników w obszarze przeciętnym, ocena ogólna obszaru została sklasyfikowana jako sprzyjająca.

Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA