ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - OBSZARY

W 2022 r. Wójt Gminy Jaworze wydał w sumie 131 zarządzeń. Przeważająca większość zarządzeń podjętych przez wójta odnosiła się do kwestii finansowych. Zarządzenia w głównej mierze sprowadzały się do wprowadzania zmian w uchwale budżetowej.


Drugim najczęściej podejmowanym zagadnieniem były zamówienia publiczne. Na mocy zarządzeń ogłaszano otwarte konkursy ofert, przygotowywano i przeprowadzano postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powoływano Komisje Konkursowe bądź Komisje Przetargowe.


Wiele zarządzeń dotyczyło także spraw jednostek organizacyjnych. W ciągu roku udzielano pełnomocnictw i upoważnień, zmieniano regulamin przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury oraz zatwierdzano sprawozdania tych podmiotów.

Wykaz zarządzeń Wójta Gminy