REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY

Uchwały RADY GMINY - obszary

W 2022 r. Rada Gminy Jaworze podjęła 107 uchwał. Najwięcej uchwał dotyczyło kwestii finansowych. Na ich mocy dokonywano zmian w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy, ustalano stawki podatków i opłat lokalnych oraz udzielano dotacji celowych.


Drugim najczęściej poruszanym na Sesjach Rady zagadnieniem były sprawy organizacyjno-ustrojowe. Uchwały przede wszystkim obejmowały przekazywanie bądź rozpatrywanie petycji i skarg.


Wiele uchwał dotyczyło również spraw z zakresu gospodarki komunalnej oraz sprzedaży i nabywania gminnych nieruchomości gruntowych.

Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy