współpraca z organizacjami pozarządowymi

WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW 

na realizację zadań publicznych 

w 2022 r.:

  732 348,08

Program współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2022, zwany dalej „Programem”, został przyjęty w dniu 4 listopada 2021 r. uchwałą nr Nr XXXI/296/2021 Rady Gminy Jaworze. 

Należy podkreślić, iż projekt uchwały Rady Gminy Jaworze ws. przyjęcia programu został poddany konsultacjom, które prowadzone były w oparciu o przepisy ustawy, a także postanowienia uchwały nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego Gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 196 poz. 3001; z 2011 nr 1 poz. 14). Adresatami konsultacji były organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące na terenie Gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez Gminę Jaworze. Projekt programu wraz z ogłoszeniem o konsultacjach został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.jaworze.bip.info.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Głównym celem programu było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Cel ten Gmina Jaworze realizowała głównie poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

W 2022 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona na bazie programu dotyczyła w szczególności realizacji zadań publicznych z zakresu:

Należy podkreślić, iż oprócz współpracy prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Jaworze w roku 2022 zleciła również zadania publiczne z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu - na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.). 

Forum Organizacji Pozarządowych

1 grudnia 2022 r. w budynku „Pod Goruszką” odbyło się spotkanie w ramach „Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Jaworze 2022”. Organizatorami forum byli Wójt Gminy Jaworze oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Bielska-Białej.

Była to kolejna edycja tego wydarzenia – cykliczność forum została zaburzona przez pandemię COVID-19, która uniemożliwiała organizowanie spotkań w większym gronie.

Wydarzenie to skierowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy. Forum Organizacji Pozarządowych to platforma współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, a także doskonała okazja do dyskusji w gronie osób zaangażowanych w pracę na rzecz środowisk lokalnych. Jest to również możliwość wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działania, wymiana doświadczeń, jak również integracja środowiska organizacji z terenu Gminy Jaworze.

W spotkaniu wzięło udział ok. 25 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Jaworza, w forum uczestniczyli także wójt gminy Jaworze dr Radosław G. Ostałkiewicz i Anna Skotnicka-Nędzka – zastępca wójta. W trakcie forum przeprowadzono dwa bloki szkoleniowo-warsztatowe, w których poruszono tematykę marki lokalnej oraz roli jaworzańskich organizacji pozarządowych w kontekście jej budowania. Razem z uczestnikami forum przeprowadzono analizę potencjału Gminy Jaworze, a także rozmawiano na temat możliwości przyszłej współpracy podmiotów ekonomii społecznej z naszej Gminy. Przedstawiciele Funduszu Inicjatyw Obywatelskich informowali o możliwości finansowania działalności podmiotów tzw. III sektora ze środków FIO.

Zdjęcie mężczyzny z mikrofonem i kobiety w czerwonej marynarce.
Zdjęcie osób w sali siedzących na żółtych krzesłach.
Zdjęcie kobiety z mikrofonem oraz ekranu na którym wyświetlany jest slajd.

zadania publiczne realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w szczególności poprzez promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie Gminy Jaworze 

Zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zadania publiczne w zakresie wspierania działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

zadania publiczne realizowane na podstawie ustawy o sporcie

Zadania publiczne w zakresie sprzyjania rozwojowi