BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r.:

164 066

-5,69%

do roku 2021

W roku 2022 Gmina Jaworze przeznaczyła 164.066,40 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym.  Większą część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (112.606,40 zł). W ramach wydatkowanych środków 90.000,00 zł przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r. przedstawiono poniżej.

Bezpieczeństwo w Gminie Jaworze w 2022 r.

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej uzyskała ze środków budżetu gminy następującą pomoc finansową:


Ochotnicza Straż Pożarna uzyskała następujące środki finansowe:

RODZINNY dzień bezpieczeństwa drogowego

W lipcu 2022 r. w Jaworzu odbył się Rodzinny Dzień Bezpieczeństwa Drogowego. To wydarzenie, które po raz pierwszy zorganizowane zostało w Jaworzu, poświęcone było szeroko pojętemu bezpieczeństwu na drodze dla wszystkich użytkowników. Podczas Rodzinnego Dnia Bezpieczeństwa Drogowego zawodowi ratownicy z Poligonu Strażackiego Bielsko-Biała prowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy, prezentując czynności ratujące życie i zdrowie rannych w wypadkach samochodowych. 


Dodatkową atrakcją był pokaz możliwości grupy poszukiwawczo-ratowniczej z wykorzystaniem dronów, quadów i psów. Uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć także, jak we wnętrzu prezentuje się samochód dowodzenia, z którego koordynowane są akcje poszukiwawcze. Rozdawano tablice rejestracyjne z edukacyjnymi napisami. Najmłodsi uczestnicy mogli podziwiać samochody wyścigowe Pumba Racing Team i sprzęt strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej z Jaworza i ze Starego Bielska. Atrakcją był również strażacki tor przeszkód przygotowany przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z Jaworza. 


W wydarzeniu wsparcia udzielili także policjanci z Komendy Miejskiej Policji z Bielska-Białej, którzy przygotowali specjalne alkogogle, po założeniu których, można było sprawdzić, jak zaburzone są reakcje człowieka kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu. 

Zdjęcie przedstawia pokaz strażaków.
Zdjęcie strażaka trzymającego nożyce do przecinania karoserii auta.
Zdjęcie dziecka na quadzie.
Zdjęcie namiotu "Jaworzyński Punkt Serwisowy".

DZIAŁALNOŚĆ Komisariatu policji

Komisariat Policji w Jasienicy podlega Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Swoim zasięgiem obejmuje rejon dwóch gmin - Gminę Jaworze oraz Gminę Jasienica. 


W 2022 r. nastąpił spadek przestępczości ogólnej z 485 liczby przestępstw stwierdzonych w 2021 r. do 386 w 2022 r. oraz kryminalnej z 311 liczby przestępstw stwierdzonych w 2021 r. do 188 w 2022 r. Wzrosła również wykrywalność przestępstw w stosunku do roku poprzedniego. 


Na terenie wskazanych gmin w 2022 r. ujawniono 1.563 wykroczenia, 242 zakończyły się mandatem karnym, a 938 pouczeniem. W danym roku odnotowano ogółem 281 zdarzeń drogowych. 

1 563

Liczba wykroczeń w 2022 r.

938

Liczba udzielonych pouczeń w 2022 r.

242

Liczba mandatów karnych nałożonych w 2022 r.

DZIAŁALNOŚĆ Ochotniczej STRAŻY Pożarnej

Gmina Jaworze zapewnia gotowość bojową jednostkom OSP realizując wyznaczone zadania wynikające z ustawy  o ochotniczych strażach pożarnych. Na terenie Gminy Jaworze działa jednostka OSP Jaworze. Gmina Jaworze zapewnia gotowość bojową  finansując z budżetu:

Ilość wyjazdów OSP do zdarzeń w 2022 r. wynosiła 72. Zdarzenia związane były z miejscowymi zagrożeniami, wypadkami, neutralizacją plam, pożarów, usuwania przedmiotów, pompowania wody, likwidacji gniazd owadów, czy też pomoc pogotowiu 

W 2022 r. zakupiono następujący sprzęt na potrzeby podstawowej działalności: wodery, radiostacja samochodowa, akumulatory do samochodów, lizaki do kierowania ruchem, rękawice ochronne dla strażaka ratownika, koncentrat do neutralizacji plam, lampy sygnalizacyjne, motopompa oraz lekki samochód ratowniczy rozpoznawczy.

Druhowie OSP oprócz podstawowej działalności ratowniczo-gaśniczej, udzielali się w zawodach sportowo-pożarniczych, zawodach zabytkowych sikawek, Strong Drwal i Forest Man. Ponadto ochotnicy zabezpieczali imprezy masowe takie jak: Bieg po Zdrój, Rodzinny Rajd Rowerowy, Bezpieczne wakacje, czy uroczystości kościelne.

Przy OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, Zespół Regionalny JAWORZE oraz Klub HDK.

młodzieżowa drużyna pożarnicza

Na koniec 2022 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczyła 25 młodych strażaków. Drużyna działa regularnie w strukturach OSP poprzez organizacje zbiórek szkoleniowych, ćwiczeń, udział w zawodach pożarniczych i turniejach wiedzy pożarniczej na szczeblu powiatowym. W 2022 r. 12 osób brało udział w obozie szkoleniowym organizowanym przez zarząd powiatowy. 


MDP Jaworze skorzystała z programu "MDP-25", dzięki któremu otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.300 zł na zakup umundurowania hełmów MDP, ekranu, zbieracza, rozdzielacza oraz hydronetki do zawodów makiet gaśnic proszkowych do celów szkoleniowych i drukarki. 

Klub HDK

W 2022 r. Klub HDK zorganizował 3 akcje krwiodawstwa na terenie Gminy Jaworze - 12 czerwca, 3 września i 4 grudnia. Do akcji przyłączyło się 35 osób. Łącznie z tych akcji oddano 11,25 l krwi. Obecnie Klub liczy15 członków. 


Oprócz oddawania krwi Klub brał udział w zawodach sportowych, w tym w zawodach wędkarskich. Przedstawiciele Klubu uczestniczyli również w obchodach Konstytucji 3 Maja oraz Święta Niepodległości.