sprawy społeczne oraz zdrowie

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEM

Realizacja zadań związanych ze sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Gminy Jaworze. Do najważniejszych z nich należą:

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

10 867 296
-0,91%
do roku 2021

Aktualny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2022 r. wiąże się z kontynuowaniem działań Gminy Jaworze  związanych ze wsparciem materialnym dla mieszkańców. Niemniej, warto zauważyć, że w odniesieniu do 2021 r. znacząco zmalał poziom wydatków na wypłacone świadczenia wychowawcze („500+”). Dla porównania warto wskazać, że w 2021 r. na ten cel wydatkowano blisko 7,9 mln zł podczas gdy w 2022 r. wydatki te wyniosły 3,2 mln zł. W 2022 r. zadanie to zostało przekazane do realizacji ZUS. GOPS do końca maja 2022 r. wypłacał ww. świadczenia przyznane w ramach postępowań zakończonych do końca 2021 r. 

W 2022 r. znaczący wpływ na poziom wydatków miała pomoc obywatelom Ukrainy oraz wypłata dodatków węglowych i osłonowych.  

7 646 288

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

1 261 804

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

249 168

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (dotacje UE)

Świadczenia wsparcia materialnego w 2022 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2022 r.


Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy czy ustaw o dodatku osłonowym, węglowym.

W 2022 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Gminie Jaworze w 2022 r. były niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz ubóstwo. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli przy kilku pozycjach). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej,  choć zauważalny jest spadek rodzin potrzebujących wsparcia w 2022 r.

 

W 2022 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 43 rodziny, a niepieniężnymi 26 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 167 rodzin.

Gminny OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. GOPS wydatkował blisko 10,9 mln zł, z czego większość środków pochodziła ze źródeł zewnętrznych (w głównej mierze w formie dotacji na realizację zadań zleconych).

W trakcie 2022 r. GOPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów i programów tj. "Posiłek w szkole i w domu", "Pomoc Żywnościowa", „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” czy "Opieka wytchnieniowa". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej GOPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe, takie przygotowanie paczek świątecznych, a także zapewnienie środków na działalność świetlicy środowiskowej.

wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2022 r.

dodatKI

Program "Dodatek węglowy".
Program "Dodatek osłonowy"
Program "Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła".

Posiłek w szkole i w domu

Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program w następujących formach: 

W 2022 r. z pomocy skorzystało  54 osoby, w tym z posiłków -  19 osób. 

Ogólny koszt Programu wyniósł 77.786,25 zł, z czego 46.671,16 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa. 

Posiłek w szkole i w domu - fotografia
Zdjęcie przedstawia wózek z zakupami

pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu przy współpracy z Fundacją Charytatywną przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa „POMÓŻMY UBOGIM” w Bierach, realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Głównym celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo w działaniach pozwalających na kształtowanie nawyków dobrego żywienia. 

W 2022 r. zadanie realizowano dla 51 osób z gminy.

Zdjęcie przedstawia dłoń seniora trzymaną przez dłoń osoby młodej.

Opieka wytchnieniowa

Głównym założeniem programu było odciążenie i wsparcie członków rodzin lub opiekunów w codziennych obowiązkach lub czasowego zastępstwa w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną. Dzięki temu wsparciu, opiekunom osób niepełnosprawnych została zapewniona możliwość załatwienia niezbędnych spraw, regeneracji, kontaktów społecznych, czy po prostu odpoczynku.

Świadczenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usług opieki wytchnieniowej było realizowane w formie pobytu całodobowego

W 2022 r. z tej formy wsparcia skorzystało 9 osób niepełnosprawnych (zrealizowano 70 dni usług ).

Program "asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej".

asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Program, który wprowadza usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym. Celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia. 

Z programu skorzystało 20 osób.

wsparcie dla ukrainy

Zdjęcie przedstawia osoby na spotkaniu.

solidarni z Narodem Ukraińskim

24 lutego Rada Gminy Jaworze podjęła jednogłośnie uchwałę, w której wyrażała wsparcie dla Ukrainy w trwającej wojnie z Rosją. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu uruchomił Punkt Wsparcia dla Uchodźców z Ukrainy. W punkcie każdy Uchodźca z Ukrainy przy wsparciu pracowników socjalnych oraz tłumacza uzyskał wsparcie w następujących sprawach:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu uruchomił również wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy mieszkających w gminie. Celem pomocy psychologicznej było wsparcie uchodźców, którzy doświadczyli lęku, obaw o bliskich, rozstania z nimi lub innych trudności w możliwie najkrótszym czasie. 

Istotnym problemem prawnym i praktycznym dotyczącym dzieci (obywateli Ukrainy), które przybyły do Polski bez rodziców była kwestia przedstawicielstwa ustawowego tzw. opiekuna czasowego, który podejmował legalne decyzje w istotnych sprawach dotyczących osoby i majątku dziecka. Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego sprawował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu. Opieką opiekuna tymczasowego objętych było 18 dzieci przebywających na terenie Jaworza. 

Ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wydatkowano na:

Zdjęcie rysunku.
Plakat "Biegniemy dla Ukrainy".

biegniemy dla Ukrainy

10 kwietnia odbył się charytatywny bieg z Jaworza Nałęża na Błatnią. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Grupę biegową "Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków" przy pomocy Stowarzyszenia "Ultra Błatnia Charytatywnie" oraz ze wsparciem organizatorów lokalnych imprez biegowych. Celem treningu było okazanie wsparcia i zbiórka pieniędzy na cele bytowe dla Przyjaciół z Ukrainy. 

Plakat "Jaworze dla Ukrainy".

zdrowie

Ochrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniał on tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Grafika przedstawia przekreślona butelkę i młotek aukcyjny.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2022 r. wyniosły ok. 310 tys. zł, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych. Pozwoliło to m.in. na dofinansowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na wzmacnianie czynników chroniących, zachęcających do większej aktywności w życiu społecznym, takich jak zajęcia, imprezy, obozy oraz projekty promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież.

W 2022 r. w ramach realizacji GPPiRPA prowadzono świetlicę środowiskową oraz pracę z rodzinami. Z zajęć świetlicowych korzystało 45 dzieci, a 10 z porad logopedy. 

Zadania Przekazane ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom:

Grafika "Przychodnia Rejonowa w Jaworze".

Samodzielny gminny zakład opieki zdrowotnej

Działająca w Gminie Jaworze przychodnia, w ramach działalności statutowej i na zasadach określonych przepisami prawa świadczy usługi głównie dla mieszkańców gminy. W 2022 r. zapewniano podstawowy zakres działalności, obejmujący poradnię internistyczną, poradnię pediatryczną oraz dostęp do badań laboratoryjnych.

Plakat "Różowy Październik 2022".
Plakat "Dawka przypominająca druga szczepionki przeciwko Covid-19.
Zdjęcie pielęgniarki robiącej zastrzyk.
Zdjęcie osób przy rzutniku optycznym.
Zdjęcie rzutnika optycznego.
Zdjęcie rzutnika optycznego.

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

W lutym 2022 r. stan szczepień przeciw COVID-19 w gminie Jaworze wyglądał następująco:


60,4% zaszczepionych w pełni w 2022 r.

 4 500 mieszkańców zaszczepionych w pełni


Na rzecz ochrony zdrowia w 2022 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej