REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE

Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2022 r. przez Gminę Jaworze w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na przyjęcie nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju gminy w sferze pomocy społecznej. 


Istotna część zadań wójta w 2022 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.

19


dokumentów i programów strategicznych gminy było realizowanych w 2022 r., 
w tym:
3

z obszaru

ochrony środowiska

4

z obszaru

pomocy społecznej

2

o charakterze

ogólnym


1

z obszaru 

ładu przestrzennego

2

z obszaru

gospodarki komunalnej

4

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

rewitalizacji

1

z obszaru

gospodarki energetycznej

Krótki opis realizacji

programy o charakterze ogólnym

strategia rozwoju gminy Jaworze

Podstawa prawna: 

Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Rady Gminy Jaworze w 2002 r. i była aktualizowana w kolejnych latach przez różnego typu strategie i programy szczegółowe.

Cel: 

Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z budżetem gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb gminy oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz gminy w przyszłości

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszej Strategii realizowano szereg dokumentów i programów strategicznych, scharakteryzowanych szczegółowo poniżej.

Przewiduje się opracowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy Jaworze. Prace w tym kierunku rozpoczną się niezwłocznie po pełnym zatwierdzeniu dokumentów programowych w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zainicjowało otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027. Pierwsze spotkanie odbyło się w sali „Pod Harendą” 3 października 2022 r. 

Opinie i uwagi mieszkańców obszaru, lokalnych liderów, członków i sympatyków LGD, przedsiębiorców, samorządowców, wnioskodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych mają przyczynić się do wyznaczenia celów i działań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby lokalne i skutecznie prowadzące do rozwoju oraz właściwego wykorzystania istniejącego potencjału i zasobów. 

Plakat "Spotkanie konsultacyjne".

Program współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2022 

Podstawa prawna: 

Uchwały Nr XXXI/296/2021 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2021 r.

Cel: 

Nadrzędnym celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Jaworze i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. 

Realizacja w 2022 r.: 

Ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert i przyznawano dotacje w ramach procedury "małych grantów". Ponadto zorganizowano Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Jaworze 2022.

W ramach realizacji programu:

Szczegółowe informacje odnośnie realizacji programu przedstawiono na podstronie niniejszego raportu Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jaworze na lata 2014-2022

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXVIII/250/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 października 2013 r. 

Cel: 

Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Jaworze, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość.

Realizacja w 2022 r.: 

W 2022 r. pomocą określoną w ustawie o pomocy społecznej objęte było 167 rodzin. Pomoc materialną (zasiłki, dożywanie, usługi opiekuńcze, składki zdrowotne i społeczne, pobyt w domu pomocy społecznej i noclegowni) świadczono dla 68 osób z  52 rodzin. Realizowana była praca socjalna w 167 rodzinach i 5 kontraktów socjalnych.

Ponadto w grudniu 2022 r. opracowano i przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jaworze na lata 2023-2030.

Szczegółowe informacje odnośnie działań podejmowanych w 2022 r. w obszarze pomocy społecznej przedstawiono także na dedykowanej podstronie raportu Sprawy społeczna oraz zdrowie.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jaworze na lata 2022-2024

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXIII/316/2021 Rady Gminy Jaworze z dnia 16 grudnia 2021 r. 

Cel: 

Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Jaworze, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego programu realizowano m.in. następujące zadania:

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaworzu na lata 2018-2022

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXXVII/288/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 27 lutego 2018 r. 

Cel: 

Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim  zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego programu skupiano się na zwiększeniu dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin doznających przemocy m.in. poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego. W 2022 r. odbyły się odbyły się 4 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu i 148 spotkań grup roboczych. 

Wpłynęło 7 nowych Niebieskich Kart sporządzonych w rodzinach, gdzie istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. Kontynuowano pracę z 6 rodzinami, w których rozpoczęto procedurę Niebieskiej Karty w poprzednim roku. 

Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

Podstawa prawna: 

Uchwały Nr III/33/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.

Program "Posiłek w szkole i w domu".

Cel: 

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Realizacja w 2022 r.: 

Z pomocy skorzystały 54 osoby, w tym z posiłków - 19 osób. Koszt Programu wyniósł 77.786,25 zł, z czego 46.671,16 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa. 

programy Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIA

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXV/354/2022 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 marca 2022 r

Cel: 

Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu. Niniejszy program ma także na celu podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych gminy.

Realizacja w 2022 r.: 

Program realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy Jaworze, Szkołę Podstawową nr 1 w Jaworzu oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Jaworzu, zgodnie z zapisami harmonogramu realizacji zadań, przy udziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu. 

W ramach programu realizowanego w 2022 r. finansowano szereg działań mieszczących się w głównych zadaniach:

w ramach zadania finansowane było mi.in. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i działania interwencyjno-wspierające dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe, uzależnień, w zakresie przemocy w rodzinie lub zagrożonych przemocą, w ramach Punktu Konsultacyjnego GKRPA oraz Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez GOPS Jaworze.

w ramach zadania finansowane było m.in. dofinansowanie diagnozy i szkolnych programów profilaktycznych dla uczniów z zakresu uzależnień i przemocy oraz warsztatów szkoleniowych i konferencji dla nauczycieli i rodziców oraz dofinansowanie wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych.

w ramach zadania finansowano m.in.: płatne profilaktyczne patrole Policji w okresie letnim na terenie Gminy Jaworze. Dofinansowano działania realizujące programy profilaktyczne o charakterze uniwersalnym dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, spędzania wolnego czasu oraz podczas wyjazdów. Dofinansowano działania profilaktyczne ukierunkowane na  wzmacnianie czynników chroniących, zachęcających do większej aktywności w życiu społecznym: zajęć, imprez, projektów promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Dofinansowano informacyjno- edukacyjne działania Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie profilaktyki uzależnień.

w ramach zadań finansowano działalność GKRPA w Jaworzu. Finansowano szkolenia dla członków GKRPA. Oraz sfinansowano prowadzenie dyżuru przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w puncie informacyjno-wspierającym ds. uzależnień.

Zdjęcie dzieci z rysunkami.

Na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przeznaczono środki w wysokości 261.891,32 zł.

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano 9.045,58 zł.

Łączne dochody w 2022 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 321.858,57 zł 

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokowych na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze.

Cel: 

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności zapobiegania zakażeniom meningokokowym poprzez zaszczepienie szczepionką przeciwko Neisseria meningitidis minimum 50% populacji docelowej dzieci urodzonych w latach 2018-2022 (po 12 miesiącu życia).

Realizacja w 2022 r.: 

Na realizację programu szczepień wydatkowano 3.843,00 zł.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2022-2024 w Gminie Jaworze

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych.

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXXVIII/375/2022 Rady Gminy Jaworze z dnia 9 czerwca 2022 r.

Cel: 

W ramach programu osoby spełniające kryteria włączenia będą szczepione przeciwko pneumokokom szczepionką 13-walentną (PCV13), która daje szerokie pokrycie przed występującymi w Polsce serotypami pneumokoka.

Realizacja w 2022 r.: 

Na realizację programu szczepień wydatkowano 29.700,00 zł. Realizatorem był Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaworzu.

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze

Podstawa prawna: 

Uchwały Nr XI/118/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze

Cel: 

Głównym celem programu jest poprawa profilaktyki pierwotnej zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2019-2023 r. poprzez zaszczepienie przeciwko HPV minimum 20% populacji dziewcząt i chłopców w 11 r. ż. zameldowanych na terenie Gminy Jaworze.

Realizacja w 2022 r.: 

W 2021 r. program nie został uruchomiony z uwagi na brak szczepionek na polskim rynku.

programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze

Podstawa prawna: 

Studium zostało przyjęte do realizacji na mocy Uchwały Nr Nr XXXIV/179/01 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 lipca 2001 r. (z późn. zm.)

Cel: 

Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2022 r.: 

W Gminie Jaworze zmieniono 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalono 1 nowy MPZP (uchwała nr XLI/388/2022 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wskazuje, że do sporządzenia MPZP pozostaje 329 ha terenów. W trakcie sporządzania są dwa kolejne MPZP.

Od 2022 r. studium jest dostępne w wersji grafiki (rastrowej lub wektorowej) z nadaną georeferencją. 

programy Z OBSZARU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ i energetycznej

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata 2021-2025

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXVI/248/2021 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata 2021-2025.

Cel: 

Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Jaworze, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach programu prowadzono następujące działania:

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jaworze

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXVII/286/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jaworze”.

Cel: 

Celem dokumentu była ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Realizacja programu ma umożliwić zabezpieczenie zapotrzebowania w energię na rynku lokalnym gminy oraz każdego z odbiorców, w tym wykorzystanie istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego programu prowadzono remonty służące wymianie instalacji na bardziej bezpieczne i ekologiczne, m.in. w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 2.

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - 1. Miejsce w powiecie bielskim

CEEB Gmina Jaworze na 1 miejscu w powiecie bielskim.

Do końca czerwca należało złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Dzięki mieszkańcom Jaworza oraz ich poczuciu obowiązku gmina znalazła się na pierwszym miejscu w powiecie bielskim pod względem liczby złożonych deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (na dzień 4 lipca 2022 r.).

Złożenie deklaracji do Urzędu Gminy lub bezpośrednio do bazy CEEB miało na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. CEEB prowadzony jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Właścicielom i zarządcom nieruchomości dano rok czasu, aby mogli podać, czym ogrzewają swoje domy.

programy Z OBSZARU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2022 r.

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXIV/343/2022 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 lutego 2022 r. 

Cel: 

Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2022 r.: 

Realizacja programu opierała się o bieżące działania związane z:

Zdjęcie kota.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Jaworze na lata 2021-2024

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXII/217/2020 Rady Gminy Jaworze z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Jaworze na lata 2021-2024.

Cel: 

W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Realizacja w 2022 r.: 

Niewykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest niewykonaniem budowy sieci wodociągowej w Jaworzu na kwotę 998.792,00 zł. Środki na tą inwestycję otrzymano w grudniu 2021 r., i nie dokonano wydatków w 2022 r. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKA

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze na lata 2021-2024  z perspektywą do roku 2030

Podstawa prawna: 

Uchwały Nr XXXIII/317/2021 Rady Gminy Jaworze z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030.

Plakat "Ekodoradca w twojej gminie".

Cel: 

Niniejszy program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Realizacja w 2022 r.: 

W punkcie konsultacyjnym, we wcześniej zapowiedzianych terminach, można było skorzystać z usług ekodoradcy. Jego rolą było:

Konsultacje były prowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Beskidzka w Bielsku-Białej.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaworze

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XVI/132/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaworze.

Cel: 

Niniejszy program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy.

Realizacja w 2022 r.: 

Zgodnie z realizacją programu usuwania azbestu w roku 2022 na terenie Gminy Jaworze zutylizowano 7,52 Mg azbestu.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2022-2024

Podstawa prawna: 

Uchwała NR XXXIV/338/2022 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 lutego 2022 r.

Cel: 

Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania dotyczą przede wszystkim zadań związanych z transportem, oświetleniem ulicznym, budownictwem publicznym, gospodarką przestrzenną oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Realizacja w 2022 r.: 

Program zrealizowano poprzez:

Realizowano także spotkania w ramach programu Czyste Powietrze.

Program "czyste powietrze" - spotkanie konsultacyjne.

programy Z OBSZARU REWITALIZACJI

Lokalny Program rewitalizacji

Podstawa prawna: 

Uchwały Nr XXXVI/276/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jaworze na lata 2017-2023.

Cel: 

Celem programu jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Dzień otwarty  "Moritz Villa".

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego programu zakończono zadanie pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczeni. 

W 2022 r. wydatkowano 769.993,37 zł, a łączne nakłady od początku inwestycji wyniosły 5.356.000,00 zł.