INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Jaworza. Do najważniejszych z nich należą:Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

WODA I ŚCIEKI

208 tys.

m3 sprzedanej wody 

pitnej dla mieszkańców

0,6 km

nowej sieci 

wodociągowej

1 473 szt.

wszystkich przyłączy wodociągowych

59,5%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

228 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

0,0 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

1 909 szt.

wszystkich przyłączy kanalizacyjnych

78,3%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej

ODPADY KOMUNALNE

wydatki na gospodarkę odpadami w 2022 r.

3 097 745

+34,25%

do roku 2021

Bilansowanie systemu w 2022 r.

W 2022 r. system gospodarki odpadami nie był zbilansowany. Różnica między dochodami, a wydatkami opiewała na kwotę -651.650,95 .

(w stosunku do 2021 r. nastąpił znaczący wzrost kosztów utrzymania systemu). W 2022 r. na terenie Gminy Jaworze obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:


Obowiązywało również zwolnienie dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują odpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł od mieszkańca.

2 810,1

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych (tony)

0,42

Masa odebranych odpadów komunalnych na mieszkańca (w tonach)

973,4

Łączna masa odebranych odpadów

niesegregowanych (tony)

Struktura zebranych odpadów w 2022 r.

1 836,7

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

65,36%

Odpady zebrane selektywnie w relacji do masy odpadów ogółem

0

Łączna masa odpadów

segregowanych dostarczonych 

do PSZOK (tony)

TRANSPORT PUBLICZNY

wydatki na transport i łączność w 2022 r.

3 216 532

+7,44%

do roku 2021

Transport i łączność w 2022 r. był szóstym najbardziej wydatkotwórczym obszarem funkcjonowania Gminy. Łączne wydatki poniesione w tym obszarze w 2022 r. przez Gminę wyniosły 3.216.532,28 zł, co stanowiło 6,67% ogólnej kwoty wydatków Gminy. Ponad 27% wydatków na transport i łączność stanowiły wydatki bieżące, w tym głównie rekompensata z tytułu usług transportu zbiorowego (537 tys. zł) oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg. Pozostałe wydatki objęły działania inwestycyjne w obszarze dróg, ulic i chodników, które szczegółowo przedstawiono w zakładce Inwestycje.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2022 r.

8

Liczba linii 

autobusowych

31

Długość linii 

autobusowych (w km) - na terenie gminy w jednym kierunku

W 2022 r. znaczące środki finansowe gmina poniosła w związku z utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego.  Od II półrocza 2017 r. zadanie „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego” jest realizowane przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminy. Łączne wydatki w 2022 r. na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadania wyniosły 537.858,00 zł.

1,0

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

59

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych

0,18

Długość wybudowanych 

chodników (w km)

Parking w rejonie Parku Zdrojowego w Jaworzu.

Parking w rejonie Parku Zdrojowego w Jaworzu

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2022 r.

2 177 296

-52,68%

do roku 2021

Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2022 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie niższym o ok. 2,4 mln zł. Wydatki ponoszone w obszarze gospodarka mieszkaniowa, obok wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy, objęły w 2022 r. również wydatki majątkowe obejmujące wykupy nieruchomości i gruntów na terenie gminy, modernizację budynku nr 111 i nr 82 przy ul. Zdrojowej oraz kontynuację zadania pn. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia", które są szczegółowo opisane w zakładce Inwestycje.

23

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2022 r.

23

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2022 r.

2

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2022 r.

13

Liczba wynajmowanych lokali socjalnych w 2022 r.

0

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2022 r.

2

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2022 r.

0,0

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

1,6

Zasób gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2022 r. (ha)

1,6

Zasób uzbrojonych gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2022 r. (ha)