GOSPODARKA

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2022 r.:

2 346

+6,44%

do roku 2021

1 017

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

95

Liczba nowych wpisów do REGON

45

Liczba wniosków
o wypis z REGON

Podatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2022 r.

Choć przedsiębiorczość nie jest domeną Gminy Jaworze, to władze gminy dążą do zwiększania potencjału gospodarczego gminy. Realizuje się to m.in. poprzez utrzymanie na 2022 r. niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości, a także podatku od środków transportowych. 

Stawki podatku od nieruchomości podniesiono dopiero na 2023 rok uchwałą z grudnia 2022 r.

Przyjazne warunki dla prowadzenia biznesu potwierdza stały wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą wpisanych w 2022 r. do rejestru REGON (wzrost liczby podmiotów o 4% względem 2021 r.). Utrzymanie wysokości obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju. 

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Gminy Jaworze są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2022 r. wartość wpływów z tych podatków wzrosła i w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 2.346,24 zł, podczas gdy w 202r. było to 2.204,29 zł.

zarządzanie przestrzenią

Pokrycie obszaru gminy Jaworze MPZP

MPZP Jaworze.

Wykaz aktów planowania przestrzennego dostępny po kliknięciu w mapę

Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ma korzystne długotrwałe efekty. 

W Gminie Jaworze zmieniono 1 MPZP oraz uchwalono 1 nowy MPZP — uchwała nr XLI/388/2022 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze.

Należy podkreślić przy tym, że znacząca część gminy, zlokalizowana poza Parkiem Krajobrazowym Beskidu Śląskiego, jest pokryta planami. Procesy inwestycyjne są dzięki temu sprawniejsze, m.in. przyczyniło się to do niepodejmowania 2022 r. decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wskazuje, że do sporządzenia MPZP pozostaje 329 ha terenów.

Dodatkowo w trakcie sporządzania są dwa kolejne MPZP.

Warto zaznaczyć, że uchwałą nr XXXIV/330/2022 z 24 lutego 2022 r. została uchwalona zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze, które jest w wersji grafiki (rastrowej lub wektorowej) z nadaną georeferencją. Dzięki temu gminne dane przestrzenne są jeszcze bardziej dostępne dla mieszkańców i interesariuszy.

5

Liczba MPZP 

obowiązujących

1

Liczba planów 

uchwalonych

1 053

Powierzchnia objęta 

MPZP (ha)

50%

Powierzchnia gminy 

objęta MPZP

Konsultacje rewitalizacji linii kolejowej nr 190

Po opracowaniu Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego w 2021 r. nie podejmowano kolejnych działań w 2022 r.  

Warto przypomnieć, że w ramach opracowania dokumentu WSPP przeprowadzono liczne analizy dotyczące między innymi potencjału demograficznego proponowanych, jak i istniejących lokalizacji punktów obsługi podróżnych, analizy techniczne — polegające na badaniu technicznej możliwości usytuowania danej stacji/przystanku, analizy odległości międzyprzystankowych, prognozy ruchu pasażerskiego oraz symulacje ruchu pociągów.

Na początku wiosny 2023 r. ogłoszono, że w ciągu 7 lat ma zostać uruchomiona nowa linia kolejowa, która połączy Śląsk Cieszyński z Krakowem. Budżet inwestycji to około 350 mln zł.

Przebieg linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów Bielsko-Biała - mapka.

Rozwiązania zaplanowane we Wstępnym Studium Planistyczno-Prognostycznym

Zieleń i rewitalizacja

23,5

Powierzchnia terenów zieleni (ha)

1 303,7

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

Hotele dla owadów

Dwa domki zakupiło i podarowało Centrum Roślin – Mamorscy, znajdujące się przy ul. Niecałej 1 w Jaworzu. Tak zwane "hotele dla owadów" stanowią bezpieczne miejsce schronienia oraz wylęgania wielu gatunków bezkręgowców, na przykład pszczół, motyli, trzmieli czy innych owadów zapylających. Spełniają również rolę edukacyjną – pozwalają na obserwację przyrody i budowanie wiedzy na temat znaczenia owadów w życiu człowieka. 

Domki zostały zamontowane przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu oraz Parku Zdrojowym – przy fontannie solankowej i w pobliżu stawu. 

W planach gmina ma montaż kolejnych domków oraz tworzenie łąk kwietnych, które oprócz waloru wizualnego, odgrywają ważną rolę w trosce o pszczoły zapylające.

Plakat "Hotele dla owadów".
Zdjęcie domku dla owadów.
Zdjęcie dzieci z czarnymi workami.

Sprzątanie przestrzeni gminy Jaworze

12 maja odbyło się II Wielkie Sprzątanie Jaworza zorganizowane przez Urząd Gminy Jaworze, we współpracy z Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięli w niej udział m.in. zastępca wójta gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nędzka, radna Magdalena Krzemień, dzieci i młodzież z obu szkół podstawowych, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Jaworza.

Każdy uczestnik "śmieciobrania" otrzymał rękawiczki, worki na śmieci, mapkę z zaznaczonymi trzema rejonami sprzątania oraz wodę. Po zakończeniu akcji każdy z wolontariuszy otrzymał poczęstunek w Restauracji "Zdrojowa".

Rewitalizacja Domu Zdrojowego

Ważnym elementem przestrzeni gminy, a zarazem tożsamości lokalnej są zabytki. W krajobrazie Gminy Jaworze szczególne znaczenie ma obiekt zabytkowego domu zdrojowego. 29 maja 2022 r. podczas „Jaworzańskiej Majówki” budynek otworzył swoje drzwi dla mieszkańców. 

Budynek nr 30, popularnie w Jaworzu nazywany „Trzydziestką”, to dawna willa „Maurycy”, znana także jako „Moritzvilla”. W tym obiekcie mieściła się administracja kurortu w okresie, gdy Jaworze było uznanym uzdrowiskiem. Budynek powstał w II połowie XIX wieku.

Zabytkowy obiekt, wzniesiony częściowo w technologii muru pruskiego, stanowi jedno z najstarszych świadectw uzdrowiskowej tradycji Jaworza. Wyjątkowa i rzadko spotykana na tych terenach konstrukcja z drewnianymi elementami nośnymi budynku wpisała się przez lata w krajobraz centrum Jaworza, stanowiąc atrakcyjne nawiązanie do architektury uzdrowisk zachodnich.

W trakcie prowadzonego w ostatnich latach remontu zachowane zostały elementy wartościowego muru pruskiego, nadające budynkowi charakterystyczny wygląd. W odnowionej przestrzeni siedzibę ma m.in. Centrum Usług Społecznościowych – Klub Seniora. Wygospodarowano tam także miejsce na salę ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „Beskid” Nr VI Sp. z o.o. z Bielska-Białej.

Inwestycja wsparta środkami pochodzącymi z Budżetu Państwa oraz środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.

Jeszcze w 2021 r. dokończono wyposażanie wnętrz oraz zagospodarowanie terenu.

Zdjęcie osób w sali.
Zdjęcie sali.
Willa „Maurycy”.