SYSTEM OŚWIATOWY GMINY

Głównym zadaniem realizowanym w obszarze oświaty jest zapewnianie uczniom jak najlepszych warunków i możliwości do indywidualnego rozwoju oraz stałego pogłębiania wiedzy. Gmina Jaworze wykonuje zadania w tym zakresie realizując następujące programy:

Szczegółowe informacje znajdują się w części raportu dotyczącej spraw społecznych oraz realizowanych polityk, programów i strategii.

OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY na 30.09.2022

190

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gminy objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę.

60%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w placówkach prowadzonych przez gmi w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu gminy.

22,71

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,78

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

704

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

103%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

8,16

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej. 

6,33

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.

System oświatowy Gminy jaworze w 2022 r.

Zdjęcie terenu szkoły podstawowej w Gminie Jaworze..

W 2022 r. Gmina Jaworze prowadziła 2 przedszkola oraz 2 szkoły podstawowe:

Struktura szkół i przedszkoli w 2022 r.
(stan na 30.09.2022)

Kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi

151,86

Liczba etatów zatrudnionych pracowników ogółem w 2022 roku

110,48

Liczba etatów zatrudnionych nauczycieli w 2022 roku

41,38

Liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w 2022 roku

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi
(stan na 30.09.2022)

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego

Rok szkolny 2021/2022 był ostatnim rokiem obowiązywania dotychczasowego systemu awansu zawodowego nauczycieli. W lipcu i sierpniu 2022 r. wprowadzono nowe przepisy prawa, obowiązujące od 1 września 2022 r., na mocy których zostały zlikwidowane dwa stopnie awansu – nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Zastąpił je status nauczyciela początkującego:

Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła w roku szkolnym 2021/2022 właściwą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący w szkołach publicznych system awansów zawodowych. 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaworze

Obsługę jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaworze, zgodnie ze swoim statutem, prowadzi Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaworze . Ogólny zakres prowadzonych działań obejmuje obszary: