BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

46 033 002

-5,50%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

6 530

-5,81%

do roku 2021

6 467

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

63

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

1 434

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

70

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Jaworze w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie blisko 16,4 mln zł stanowiły 35,6% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o ponad 1,0 mln zł, czyli 6,7%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składa się łącznie na 75,5% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Jaworze w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły blisko 4,0 mln zł i generowały 8,7% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości prawie 2,5 mln zł.

10 głównych źródeł dochodów Gminy Jaworze w 2022 r.

Dochody Gminy Jaworze w 2022 r.

Dochody podatkowe Gminy Jaworze w 2022 r.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

48 193 225

+6,67%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

6 837

+6,32%

do roku 2021

6 025

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

812

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

1 759 208

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

1 060 202

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2022 r. Gmina Jaworze najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie ponad 16,0 mln zł, co stanowiło 33,2% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie niemal 10,9 mln zł, co stanowiło 22,5% budżetu gminy. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało blisko 7,2 mln zł, co stanowiło 14,9% wydatków gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - ponad 4,3 mln zł.

Wydatki Gminy Jaworze w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.

13 862 026

-2 160 223

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

3 117 097

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

30,11%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

47 691

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Jaworze na koniec 2022 r. wyniosło niemal 13,9 mln zł i stanowiło 30,1% wykonanych dochodów. Gmina sprawnie obsługiwała swoje zadłużenie, co pozwalało na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Jaworze wg ostatniej zmiany w 2022 r.